Algemene Voorwaarden

Media Trainingscentrum Noord Nederland – September 2015

Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijven

Via het onderdeel cursussen en trainingen op deze website. Inschrijven kan ook telefonisch of via email: info@mediatrainingscentrumnoord-nederland.nl. De inschrijving wordt definitief na ontvangst van de betaling en vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betaling. De inschrijving loopt vanaf heden.

Voorbehoud

De cursussen en trainingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Het minimale aantal deelnemers stelt het Media Trainingscentrum Noord Nederland vast. Het Media Trainingscentrum Noord Nederland behoudt zich ten alle tijden het recht voor data en tijden van de cursussen/opleidingen te wijzigen en/of deze te annuleren bij overmacht. Bij annulering betaalt het Media Trainingscentrum Noord Nederland betaalde cursus-vergoedingen terug.

Aanmelden

Aanmelden geschiedt door het overmaken van het bedrag. Op het moment van uw aanmelding heeft u 14 ( werk) dagen bedenktijd. U krijgt een contract toegestuurd voor deelname aan de cursus die u ondertekent terugstuurt.

 Afmelding

Tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is afmelden mogelijk. Het reeds betaalde bedrag betaalt het Media Trainingscentrum terug onder aftrek van 50 EURO  administratiekosten. Binnen 14 dagen voor aanvang afzeggen en tijdens de opleiding of cursus stoppen geeft geen recht op restitutie.

Vergoeding deelnamekosten

In een aantal gevallen, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden draagt een organisatie bij. Het UWV, Arbeidsbureau of de Sociale Dienst kijkt hiervoor bij investeringsplein.nl. Een werkgever kan deelnamekosten geheel of gedeeltelijk vergoeden en via de belastingdienst kan er recht zijn op kinderbijslag of belastingaftrek.

Deelnemersstatuut Cursussen en trainingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen
1. Het Media Trainingscentrum Noord Nederland ; een Cursus- en Trainingsinstituut voor audiovisuele communicatie is statutair gevestigd te Groningen.
2. Directie; door Media Trainingscentrum Noord Nederland verantwoordelijk gestelde directeur voor de verzorging van de cursussen en opleidingen.
3. Deelnemer: persoon die staat ingeschreven voor een cursus of training bij het Media Trainingscentrum Noord Nederland.
4. Cursuscoˆrdinator; persoon aangesteld door de directie van het Media Trainingscentrum Noord Nederland.
5. Cursus/training; onderwijseenheid of samenstel van onderwijseenheden dat aan deelnemers in het algemeen onderwijsaanbod of als maatwerk wordt aangeboden door het Media Trainingscentrum Noord Nederland.
6. Inschrijfgeld; kosten verschuldigd voor het volgen van een Cursus of Training waarvoor is ingeschreven.
7. Statuut; Het deelnemersstatuut Cursussen en Trainingen van het Media Trainingscentrum Noord Nederland.

Artikel 2 Reikwijdte en status
1. Dit statuut is het deelnemersstatuut m.b.t. Cursussen en Trainingen van het Media Trainingscentrum Noord Nederland.
2. Dit statuut regelt de rechten en plichten van degene die als deelnemer staan ingeschreven bij het Media Trainingscentrum Noord Nederland.
3. Voor zover niet in dit statuut geregeld is de directie bevoegd te handelen in het algemeen belang van de deelnemers van het Media Trainingscentrum Noord Nederland.
4. Aanvullend op dit deelnemersstatuut kunnen voor een specifiek cursus- of trainingsonderdeel aanvullende bepalingen gelden.

Artikel 3 Beschikbaarstelling
1. Iedere deelnemer kan bij eerste inschrijving voor een cursus of training een exemplaar van dit statuut verkrijgen.
2. Wanneer het statuut gedurende een cursus of training wijzigt maakt het Media Trainingscentrum Noord Nederland dit bekent en verstrekt indien gewenst het gewijzigde statuut aan de deelnemer.
3. De directie verstrekt iedere medewerker van het Media Trainingscentrum Noord Nederland een exemplaar van dit statuut en van wijzigingen.

Artikel 4 Vaststelling en wijziging
1. De directie van het Media Trainingscentrum Noord Nederland stelt het statuut, of eventuele wijzigingen vast.
2. Bij vaststelling van wijzigingen in het statuut bepaald de directie tevens ingangsdatum.

Artikel 5 Missie en grondslag van het Media Trainingscentrum Noord Nederland.
1. Het Media Trainingscentrum Noord Nederland heeft tot doel het gebruik en de ontwikkeling van audiovisuele middelen als uitdrukkingsmogelijkheid voor groepen en personen. Het Media Trainingscentrum Noord Nederland beoogt hiermee onder meer open communicatie tussen mensen en bevordering van maatschappelijke participatie.
2. Voorts geldt de volgende verplichting: personeel en deelnemers dienen zich te onthouden van gedrag dat in het openbaar, mondeling of schriftelijk of met afbeelding getoond wordt, dat opzettelijk beledigend is voor een groep mensen en/of dat aanzet tot haat tegen mensen, tot discriminatie van mensen, tot gewelddadig optreden tegen persoon of goed wegens hun ras, hun sekse, hun seksuele geaardheid, hun godsdienst of hun levensovertuiging, en de content van presentaties is niet pornografisch.
3. Het is de missie van het Media Trainingscentrum Noord Nederland om met behulp van audiovisuele media haar doelstelling: ‘ het bevorderen van open communicatie en maatschappelijk participatie’ een democratische samenleving te bevorderen waarin open communicatie een sleutelbegrip is. De audiovisuele media, waaronder video en film, zijn zeer krachtige middelen die steeds vaker gebruikt worden voor het overbrengen van een boodschap.
Het Media Trainingscentrum Noord Nederland geeft cursussen en trainingen zodat dit communicatie middel bereikbaar en bruikbaar wordt voor een zo groot mogelijke groep. Het accent ligt op het maken van film/video/dvd die erop gericht is een boodschap over te brengen waarbij zij de bepalingen in het vorige lid van dit artikel in acht neemt.
4. Het Media Trainingscentrum Noord Nederland staat voor een open en prettig leerklimaat waarvoor deelnemers aan de cursussen en trainingen en medewerkers van het Media Trainingscentrum Noord Nederland zorg dient te dragen.

Hoofdstuk 2 Gedragsregels

Artikel 6 Huisregels en ordemaatregelen
1. De directie kan voorschriften en maatregelen nemen voor de goede gang van zaken binnen het Media Trainingscentrum Noord Nederland mede gebaseerd op dit statuut.
2. Bij overtreding van het statuut of hieruit voortvloeiende voorschriften en maatregelen kan door de opleidingscoˆrdinator aan de deelnemer tijdelijk of definitief de toegang tot de cursus of training en de gebouwen waar deze plaatsvindt worden ontzegd.
3. Ontzegging van de toegang geeft geen rechten op restitutie van de inschrijvingsgelden.
4. Een deelnemer kan bezwaar tegen een besluit van ontzegging maken bij de directie van het Media Trainingscentrum Noord Nederland

Artikel 7 Gebruik van Voorzieningen en middelen
1. De deelnemer draagt zorg voor een zorgvuldig gebruik van de apparatuur die gedurende de cursus of training in gebruik wordt gegeven, overeenkomstig de instructies van de documenten en de bijgeleverde schriftelijk aanwijzingen.
2. Voor het gebruik van apparatuur gelden de voorwaarden van het Media Trainingscentrum Noord Nederland.
3. De apparatuur die in het kader van een cursus of training verstrekt wordt mogen deelnemers niet voor andere doeleinden gebruiken.
4. De deelnemer handelt bij het gebruik van de voorzieningen en middelen niet in strijd met het doel, de missie en de grondslagen van het Media Trainingscentrum Noord Nederland en de bepalingen in dit statuut.
5. De rechten van producties uit de cursussen en trainingen behoren toe aan het Media Trainingscentrum Noord Nederland.
6. Geluid of beeldopnamen maken van de lessen is ten strengste verboden.

Artikel 8 Algemene normen en fatsoen
De deelnemer handelt in de gebouwen tijdens de cursus of training, of in presentaties voortkomende uit de deelname niet in strijd met algemene normen van fatsoen waaraan andere deelnemers aanstoot kunnen nemen of die naam, eer en belang van het Media Trainingscentrum Noord Nederland kunnen schaden.

Artikel 9 Privacy
1. De directie draagt zorg voor de bescherming van persoonlijke gegevens.
2. Iedere deelnemer heeft recht op inzage van de opgenomen gegevens in de administratie van het Media Trainingscentrum Noord Nederland waar betrokkene is ingeschreven, betreffende de persoon en resultaten.
3. Deze gegevens zijn overigens uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de instelling die daar uit hoofde van hun functie over moeten beschikken.
4. De deelnemer heeft het recht te verzoeken om de gegevens van de betrokkene te doen verbeteren, aan te vullen, indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doen van de registratie onvolledig of niet ter zake doende zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift voorkomen.
5 Gegevens uit de administratie worden slechts aan derden versterkt voor zover dit voorkomt uit het doel van de registratie in gevolge een wettelijke voorschrift of geschiedt met toestemming van degene wiens gegevens het betreft.

Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor cursussen en trainingen

Artikel 10 inschrijving
1. Inschrijving voor een cursus of training is definitief na besluit van de opleidingscoˆrdinator.
2. Bij inschrijving dient de deelnemer te voldoen aan de inschrijfvereisten.
3. De directie kan zonder motivering een deelnemer bij inschrijving weigeren.
4. De deelnemer voldoet aan de betaling van inschrijvingsgelden voorafgaande aan de start van de cursus of training. Indien de inschrijfgelden niet of onvolledig zijn voldaan kan de deelnemer aan de cursus of training per direct van deelname worden uitgesloten tot dat de verschuldigde som is betaald.
5. Tot veertien dagen voor aanvang van de cursus of training is afmelden mogelijk. Hiervoor zijn administratiekosten verschuldigd. Het reeds betaalde bedrag betaalt het Media Trainingscentrum Noord Nederland terug onder aftrek van de administratiekosten.
6. Afmelding binnen veertien dagen voor de aanvang van de cursus of training geeft geen recht op restitutie.
7. Na toelating kan de deelnemer uitsluitend deelname worden ontzegd op grond van de bepalingen in dit statuut.
8. Kortingen gelden alleen indien voor aanvang van de cursus een kopie van de kortingspas in het bezit is van het Media Trainingscentrum Noord Nederland.
9. Kortingen gelden niet voor de trainingen.

Artikel 11 Klachtenprocedure
Uiteraard doet het Media Trainingscentrum Noord Nederland er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klacht of opmerkingen aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met u proberen om tot een oplossing te komen.

Deze klachtenprocedure is van toepassing voor cursussen en trainingen die georganiseerd zijn door het Media Trainingscentrum Noord Nederland. Uitsluitend een (aspirant) cursist of student of opdrachtgever (dan wel een vertegenwoordiger) kan gebruik maken van deze klachtenprocedure.

Het Media Trainingscentrum Noord Nederland neemt daarbij de volgende procedure in acht.

1. Termijn indienen klacht.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij het Media Trainingscentrum Noord Nederland. Onder tijdig wordt verstaan binnen een redelijke termijn nadat de student/cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de student/cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.
De klacht of bezwaarschrift dient gemotiveerd en voorzien te zijn van een dagtekening en de naam van de klager. De ingediende klacht dient zo nauwkeurig mogelijk omschreven te zijn en indien mogelijk voorzien te zijn van bewijsstukken.

2. Indienen van een klacht: klachten kunnen schriftelijk aan het Media Trainingscentrum Noord Nederland worden verzonden:
t.a.v. Lejo Siepe
Riouwstraat 33
9715 BT Groningen
Het Media Trainingscentrum Noord Nederland neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Het Media Trainingscentrum Noord Nederland adviseert de student/cursist om de klacht aangetekend te versturen. De student/cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Tevens dienst de student/cursist het studenten nummer, de naam van de cursus of training en de docent te vermelden. Dit om een spoedige afhandeling van de klacht te bevorderen.

3. Privacy
Een klacht zal het Media Trainingscentrum Noord Nederland vertrouwelijk behandelen.

4. Bevestiging van ontvangst
Het Media Trainingscentrum Noord Nederland zal binnen zeven werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een termijn staan waarbinnen wij een nader onderzoek starten en de klacht kunnen afhandelen.

5. Verantwoordelijkheid afhandeling van de klacht.
De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van Lejo Siepe.

6. Verloop afhandeling.
Het Media Trainingscentrum Noord Nederland verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijk termijn maatregelen te kunnen treffen die voldoen aan de wensen van de klager.
Het Media Trainingscentrum Noord Nederland zal de termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld aan de student/cursist communiceren evenals de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en de eventuele vervolgacties.

7. beroepsmogelijkheid
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

1. Geschillen tussen student/cursist en de onderwijsinstelling over de tot totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door deze onderwijs instelling te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de student/cursist als door de onderwijs instelling aanhangig worden gemaakt bij de Geschillen commissie Particuliere Onderwijs instellingen, (www.degeschillencommissie.nl) U kunt digitaal een formulier invullen dit komt dan in Uw digitale dossier terecht. U kunt hier ook de correspondentie met de onderwijs instelling invoegen. Wilt u het schriftelijk doen dan kunt U een formulier downloaden en opsturen naar Bordewijklaan 46- 2591XR Den Haag.

2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de student/cursist zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van het deelnemersstatuut bij de onderwijsinstelling heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de Geschillencommissie dient de student/cursist schriftelijk aan te geven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Indien de student/cursist vervolgens vermeldt een beroep te doen op de Geschillencommissie is er sprake van formeel geschil.

3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

4. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen.

5. Wanneer de student/cursist een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is het Media Trainingscentrum Noord Nederland aan deze keuze gebonden.

6. Wanneer de onderwijsinstelling een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de student/cursist schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De onderwijsinstellening dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

7. Bij de behandeling van een geschil voor de onafhankelijke Geschillencommissie particuliere Onderwijsinstellingen staan de Algemene Voorwaarden van het Nederlandse Raad voor Training en Opleidingen en hun gedragscode centraal.
8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student/cursist, vinden de bepalingen uit lid A tot en met H van deze Geschillenregeling geen toepassing.

Artikel 12 Aanbod
1. Het Media Trainingscentrum Noord Nederland geeft in voorlichtingsmateriaal of contacten weer wat de deelnemer van de cursus of training mag verwachten, door vermelding van niveau, periode, aantal bijeenkomsten en cursus en trainingsonderdelen.
2. Indien het Media Trainingscentrum Noord Nederland niet levert of niet kan leveren overeenkomstig hetgeen is aangegeven vindt (al dan niet gedeeltelijk) restitutie plaats van de inschrijvingsgelden.
3. Over al dan niet doorgaan van een cursus of training beslist de opleidingscoördinator tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus of training. Reeds betaalde bedragen worden zonder aftrek van administratie kosten terugbetaald.

Het Media Trainings Centrum Noord-Nederland is verantwoordelijk voor de opslag en privacy bepaalde persoonsgegevens en zal conform de wet AVG zorgvuldig met de geheimhouding en beveiliging van de persoonsgegevens omgaan. Het MTNN kent een privacy statement, Algemene Voorwaarden en een verwerkers overeenkomst die in samenwerking met de NVJ Academy tot stand is gekomen. Zie ook de NVJ Academy: https://www.nvj.nl/algemene-voorwaarden-nvj-academy

https://www.nvj.nl/privacyreglement-nvj

Deze voorwaarden en privacy regelement gelden ook voor het MTNN.

Correspondentie m.b.t. Dit statuut kunt u richten tot:
Lejo Siepe, eigenaar directeur

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.